Szervezetfejlesztés

Problémamegoldás

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a szervezeti egységek, csoportok együttműködése közben kialakult feszültségek forrását feltárni és azonosítani
 • a problémákat megnevezni és pozitív hozzáállással megoldani
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a feszültségek forrásának azonosítása
 • megfelelő kommunikációt alkalmazása a problémák kezelésére
 • kollégák együttműködő partnerként, egyenrangú vitapartnerként kezelése
 • a szervezet egésze számára előnyös megoldások választása a probléma kezelésében

Esetfeldolgozás, esetkezelés

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a munkája során felmerült kiemelkedően fontos vagy problémás eseteket azonosítani és a képzés keretében tréneri segítséggel feldolgozni
 • a képzésen való aktív részvétellel megoldani az azonosított problémákat és mások számára követendő példaként bemutatni
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a problémás esetek csoportos feldolgozása és tanulságok levonása saját maga vagy más számára
 • a mások által elért sikerek adaptálása, a buktatók elkerülése
 • a kiemelkedően hatékonyan megoldott feladatok azonosítása
 • az elhúzódó és helyben topogó esetek észlelése

Együttműködés folyamatszabályozás a részlegek között

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • olyan munkafolyamatokat kialakítani, melyekben minden résztvevő számára tisztán kommunikáltak a szerepkörök, a folyamat célja, valamint a lebonyolítás és az adminisztráció menete.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a folyamatok kezdő és végpontjának, valamint az értékes végtermék azonosítása
 • a folyamatok menedzseléséhez szükséges szerepkörök ismerete
 • a folyamaton belüli átadási pontok adminisztrációjának ismerete
 • saját szerepkörének ismerete a folyamaton belül
 • a kollégák együttműködő partnerekként,, egyenrangú vitapartnerként kezelése
 • a probléma kezelésében a szervezet egésze számára előnyös megoldások választása

Paradigmaváltás

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a vállalatnál természetes dolognak tekinteni a változást, a változást új nézőpontból szemlélni, pozitív alternatívának felfogni és a változásból fakadó előnyökre koncentrálni
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a változáshoz kapcsolódó gondolkodási keretek, személyes beállítódások, viszonyulások változása
 • a saját munkatevékenységek kritikusabb szemlélete, és nyitottság az innovatív elképzelések befogadására
 • a változást természetesnek tekinti

Változásmenedzsment

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • tervezett folyamattal és végeredménnyel határidőre sikeresen megvalósítani a változtatásokat;
 • megfelelő időben és módon kommunikálni a változtatást és ezzel minimalizálni a szervezeti ellenállást.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • megfelelő időben és módon a változtatás kommunikálása
 • a változtatási módszertan szerinti elemek szisztematikus alkalmazása
 • a változtatás megtervezése és a terv mentén megvalósítása
 • a változtatással szembeni ellenállások azonosítása és kezelése

Teljesítményértékelési rendszerek kialakítása, alkalmazása

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a teljesítményértékelési rendszert kialakítani/kiválasztani úgy, hogy a szervezet számára érkékes kompetenciákat mérje;
 • a szervezet által választott/kifejlesztett teljesítményértékelési rendszert rendszeresen, szisztematikusan használni;
 • a teljesítményértékelést olyan módon alkalmazni, hogy az motiválóan hasson munkatársaira.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a teljesítményértékelés céljának, tárgyának, módszertanának meghatározása
 • a vállalat számára értékes kompetenciák beillesztése a teljesítményértékelési rendszerbe
 • a teljesítményértékelési rendszer rendszeres, szisztematikus működtetése

Stratégia-alkotás

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • felmérni és rendszerezni a szervezetre ható külső és belső tényezőket
 • megalkotni a közép és hosszú távú jövőképet
 • megtervezni a megvalósítás menetét és megjelölni a legfontosabb változtatási pontokat a hozzájuk tartozó módszertannal együtt
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a cég működését rövid és hosszú távon meghatározó értékrend azonosítása
 • külső környezeti hatások és azoknak a cégre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásainak azonosítása, rendszerezése
 • a stratégia-alkotási módszertan ismerete
 • a szükséges stratégiai beavatkozások megtervezése
 • stratégiai alternatívák, részletes megvalósítási tervek és költségvetések kialakítása

Képzési rendszerek kialakítása

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a képzés folyamatának kialakítására a vállalat értékei, stratégiája, operatív célkitűzései és az egyéni feladatok alapján
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • az elvárt és a jelenlegi kompetencia szintek közötti különbségek elemzése
 • a kompetenciafejlesztés módjának meghatározása
 • a képzések fókuszcsoportjainak meghatározása
 • a képzési terv lebontása vezetői szintekre, munkacsoportokra, egyéni szintre

Szervezeti értékek

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a vállalat értékeinek értelmezésére, megerősítésére a szervezeten belül
 • az értékek folyamatos kommunikációjával növelni az alkalmazottak vállalat iránti elköteleződését
 • megtalálni a szervezetben a vállalat egyes értékeit legjobban megtestesítő alkalmazottakat, velük olyan projekteket létrehozni és működtetni, amely a vállalati értékeket kézzelfoghatóvá teszik a munkatársak körében
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a vállalati értékek értelmezése
 • a vállalati értékek érthetővé és kézzelfoghatóvá tétele a szervezet minden szintjén
 • a vállalat iránti elköteleződés javítása az értékek folyamatos kommunikációjával

Projektmenedzsment

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a projektek feladatokra bontására, a feladatok prioritási és végrehajtási sorrendjének meghatározására valamint a végrehajtók kijelölésére;
 • a projektek tervezésére és feladatok végrehajtásának dokumentálására;
 • a megtervezett feladatsorokat (projekteket) illeszteni a vállalat stratégiájához.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • A projekt tervezés és megvalósítás lépéseinek ismerete
 • A mérföldkövek azonosítása
 • A részfeladatok azonosítása és a kapcsolódó erőforrások tervezése
 • A lánc és párhuzamos részfeladatok azonosítása
 • A kritikus út azonosítása és felügyelete a megvalósítás során

360 fokos visszajelzés szempontjainak kialakítása és eredményének elemzése

A tréning célja hogy a résztvevő képes legyen
 • olyan mérési struktúra kialakítására, melynek segítségével a munkatársak az azonosított hiányosságokról visszajelzést kapnak a velük együtt dolgozó kollégáktól saját teljesítményükkel kapcsolatban;
 • a visszajelzések alapján a javulási pontokat csoportosítani, elemezni.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a cég számára fontos teljesítményjellemezők, kompetenciák azonosítása
 • a jellemzők csoportosítása munkakörönként
 • a visszajelzések szempontrendszerének kialakítása, úgy hogy az lefedje a cég elvárásait
 • a hierarchiai különböző szintjeiről kapott visszajelzések jellegzetességeinek felismerése
 • az azonosított hiányosságok fejlesztésére cselekvési terv kidolgozása
 • a visszajelzések alapján a javulási pontok csoportosítása, elemzése
 • a munkaköréhez szükséges kompetenciák, teljesítményjellemzők alapján a visszajelzések elemzése

Kompetencia-visszajelzés szempontjainak kialakítása és eredményének elemzése

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • olyan szempontrendszer kialakítására, melynek segítségével a munkatársak visszajelzést kapnak saját kompetenciáikról
 • a visszajelzéseket elemezni, az erősségeket, fejlesztendő területeket azonosítani és csoportosítani fejlesztendő kompetenciák szerint
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a cég számára fontos kompetenciák azonosítása
 • a kompetenciák csoportosítása munkakörönként
 • a visszajelzések szempontrendszerének kialakítása, úgy hogy az lefedje a cég által elvált kompetenciákat
 • a munkaköréhez szükséges kompetenciák alapján a visszajelzések elemzése
 • a visszajelzések alapján az erősségek és a fejlesztendő területek csoportosítása
 • a feltárt hiányosságok fejlesztésére akcióterv kidolgozása